Wersja do druku

Udostępnij

Z przyjemnością informujemy, że w warszawskim Kinie Luna w sobotę 3 października rusza cykl pokazów spektakli Matthew Bourne’a – jego znakomitych i zaskakujących reinterpretacji klasyki baletowej. W programie znalazły się Je­zi­o­ro łabędzie, Romeo i Julia, The Car Man oraz Kopciuszek. Cykl Nowoczesny balet w kinie potrwa do 14 listopada, wszystkie pokazy będą odbywać się w soboty o godz. 16.30. Dla naszych czytelników przygotowaliśmy dwa pojedynczne bilety na inauguracyjny pokaz Jezioro łabędziego. Wystarczy odpowiedzieć na pytanie, jakim słynnym amerykańskim filmem inspirowany był spektakl Bourne’a wystawiony w Sadler’s Wells Theatre na początku XXI wieku. Odpowiedzi prosimy wyjątkowo przesyłać nie mailem, a za pomocą komunikatora Messenger skojarzonego z profilem naszego portalu na Facebooku. Decyduje kolejność poprawnych odpowiedzi.

Sir Ma­t­thew Bo­ur­ne jest uzna­ny za naj­popu­la­r­ni­e­j­sz­ego i od­no­szącego największe su­k­ce­sy cho­re­ogra­fa i reżysera w Wi­e­l­ki­ej Bry­ta­nii. Od ponad 30 lat two­rzy i reżyse­ru­je spe­k­ta­kle ta­necz­ne mu­si­ca­lo­we, te­atra­l­ne, ba­le­to­we i fi­l­mo­we. Ośmi­o­kro­t­ny zdo­by­w­ca na­gro­dy Oli­vi­e­ra i je­dy­ny bry­ty­j­ski reżyser z na­grodą Tony dla naj­le­p­sz­ego cho­re­ogra­fa i reżysera mu­si­ca­lu. Jest la­u­re­atem ponad 40 nagród między­na­ro­do­wy­ch. Stwo­rzył cho­re­ogra­fię między in­ny­mi do ta­ki­ch kla­sycz­ny­ch mu­si­ca­li jak: Oli­vi­er!, My Fair Lady, South Pa­ci­fic, Mary Po­p­pins.

Harmonogram pokazów:

3 października godz.16.30 – Je­zi­o­ro łabędzie

17 października godz. 16.30 – Romeo i Julia

31 października godz. 16.30 – The Car Men

14 listopada godz. 16.30 – Kop­ci­u­szek

O spektaklach:

Je­zi­o­ro łabędzie

Lege­n­da­r­na, wi­e­lo­kro­t­nie na­gra­dza­na pro­du­k­cja Ma­t­thew Bo­ur­ne’a, nakręcona w roku 2019, od 2020 roku na ekra­na­ch kin na całym świ­e­cie.

Opis:
Kla­sycz­ny balet w no­wo­cze­snym wy­da­niu i odświeżonej fo­r­mie, po 20 la­ta­ch od swo­jej pre­mie­ry, jest już wizytówką wspa­niałych cho­re­ogra­fii i popisów ta­n­ce­rzy Ma­t­thew Bo­ur­ne’a.

Pro­du­k­cja ta ucho­dzi za naj­ba­r­dzi­ej zu­chwałą i dow­cipną spośród wszy­st­ki­ch we­r­sji Je­zi­o­ra łabędziego, między in­ny­mi dzięki zastąpie­niu corps de ballet żeński­ego, mo­c­nym i wy­ra­zi­stym zespołem męskim. Wywróciło to ko­n­we­ncję i tra­dycję do góry no­ga­mi, podbijając świat kla­sycz­n­ego tańca. Za­cho­wując ku­l­to­we ele­me­n­ty ory­gi­na­l­nej in­sce­ni­za­cji, stwo­rzo­no zupełnie nowe, oszałamiające wi­do­wi­sko ta­necz­ne w spe­k­ta­ku­la­r­nej cho­re­ogra­fii.

Romeo i Julia

Balet Romeo i Julia Ma­t­thew Bo­ur­ne’a został okrzy­k­nięty przez „The Daily Te­l­egraph” naj­ba­r­dzi­ej ocze­ki­wa­nym wy­da­rze­ni­em ta­necz­nym na de­ska­ch te­atru w 2019. Ta pełna pasji, współcze­sna in­te­r­pre­ta­cja kla­sycz­nej opo­wieści Sze­k­spi­ra, osa­dzo­na jest w nie­da­le­ki­ej przy­szłości w The Ve­ro­na In­sti­tu­te. To tu młodzi ludzie zo­stają wyklęci przez społeczeństwo, które chce ich ro­z­dzi­e­lić, zni­sz­czyć ich miłość, młodość i nie­za­leżność. Młodzi ko­cha­n­ko­wie będą podążać za głosem serca i ry­zy­ko­wać wszy­st­ko, aby być razem. Po­nad­cza­so­wa hi­sto­ria za­ka­za­nej miłości, tłumi­o­ny­ch emo­cji i uczuć, od­kry­wa­nia piękna młodości nakręcona została w we­r­sji spe­cja­l­nie dla kin na de­ska­ch te­atru Sa­dler’s Wells. Pośród twórców tego nie­zwykłego spe­k­ta­klu oprócz choreografa należy wy­mie­nić sce­no­gra­fa Leza Bro­the­r­sto­na, reżyserkę świartła Paule Co­n­st­able, reżysera dźwięku Paula Gro­o­thu­isa oraz Terryego Da­vi­esa , który przy­go­to­wał nowe aranże dla mu­zy­ki Pro­ko­fi­e­wa, gra­nej na żywo przez New Ad­ve­tu­res Or­che­stra pod prze­wo­d­ni­c­twem Bre­t­ta Mo­r­ri­sa.

The Car Man

Oszałamiający, nie­spo­ty­ka­ny ta­necz­ny th­ri­l­ler i show w je­d­nym, opa­r­ty jest luźno na po­wsze­ch­nie zna­nej ope­rze Bi­ze­ta – Ca­r­men. Ta jedna z naj­ba­r­dzi­ej ro­z­po­zna­wa­l­ny­ch w mu­zy­ce kla­sycz­nej pa­r­ty­tur Bi­ze­ta została wspa­ni­a­le za­a­ranżowana przez Terry’ego Da­vi­e­sa – ko­m­po­zy­to­ra i pro­du­ce­n­ta mu­zycz­n­ego, no­mi­no­wa­n­ego do BAFTA.

Opis:
Lata 60. ubiegłego wieku, Ame­ry­ka : XIX wi­ecz­na, hi­szpańska fabry­ka pa­pi­e­rosów zo­sta­je za­a­d­ap­to­wa­na na ty­po­wy, ame­ry­kański, oci­e­kający sma­ra­mi garaż i lo­ka­l­ny bar. To tam ku­mu­lują się ma­rze­nia i pasje młodych ludzi z małego mi­a­ste­cz­ka. Wszy­st­ko to zo­sta­nie podważone przez po­ja­wi­e­nie się nie­zna­jo­m­ego, przy­sto­j­nego przy­by­sza. Młodzi mie­szkańcy mi­a­ste­cz­ka o gorących se­r­ca­ch wpadną w spi­ralę chci­wości, pożądania, zdra­dy i ze­m­sty. Twórcy za­d­ba­li o naj­dro­b­ni­e­j­sze szcz­egóły, aby opo­wieść ta wywarła naj­le­p­sze wrażenie na wi­dza­ch ki­no­wy­ch: wspa­niała cho­re­ogra­fia i sce­na­ri­u­sz (Matthew Bourne), epi­c­ka sce­no­gra­fia (Lez Bro­the­r­sto­n), per­fe­k­cy­j­na gra światłem (Chri­s Da­vey) Wszy­st­ko to two­rzy ba­r­dzo su­ge­sty­w­ny i bez­ko­m­pro­mi­so­wy obraz małomi­a­ste­cz­ko­wej Ame­ry­ki ta­m­ty­ch lat.

The Car Man został nakręcony w Sa­dler’s Wells The­atre w Lo­n­dy­nie, w 2020 roku po­ja­wia się w ki­na­ch na całym świ­e­cie. Ob­sa­da ta­n­ce­rzy obejmuje całe spe­k­trum wy­bi­t­ny­ch po­sta­ci współcze­sn­ego tańca bry­ty­j­ski­ego, którzy dają popis mocy i ma­gne­ty­zują widza swoją te­ch­niką: Chris Tre­n­fi­eld, Zizi Stra­l­len, Kate Lyons , Do­mi­nic North, Alan Vi­n­cent.

Ze wszy­st­ki­ch na­szy­ch ta­necz­ny­ch pro­du­k­cji, „Car Man” stał się jedną z najczęściej wy­mie­ni­a­ny­ch przez pu­blicz­ność jako ich ulu­bi­ona. Jest także do­ce­ni­a­na przez ta­n­ce­rzy, którzy mają szansę na wy­ko­na­nie i zatańcze­nie odważnych, ale i wy­ma­gających ról. Cieszę się, że wi­dzo­wie w ki­na­ch będą mieli okazję zo­ba­czyć to na własne oczy” – Ma­t­thew Bo­ur­ne

Kop­ci­u­szek

Nakręcony na żywo w Sadler’s Wells w Londynie

Opis:


Kop­ci­u­szek
według Ma­t­thew Bo­ur­ne’ to eks­cy­tująca i ba­r­dzo su­ge­sty­w­na hi­sto­ria miłosna, której akcja osa­dzo­na jest w Lo­n­dy­nie pod­czas II wojny świ­a­to­wej. Uzna­na na całym świ­e­cie in­te­r­pre­ta­cja kla­sycz­nej baśni to opo­wieść o przy­pa­d­ko­wym spo­t­ka­niu, które kończy się ma­giczną nocą dla Kop­ci­u­szka (Ash­ley Shaw) i pi­lo­ta RAF (An­drew Mo­na­ghan). Bohaterowie tańczą w po­ry­w­czym uni­e­si­e­niu, za­ko­chują się w sobie bez pamięci, po czym muszą się ro­z­stać.

Wspa­niała ob­sa­da wi­do­wi­ska do­sta­r­czy wi­dzom nie­za­po­m­ni­a­ny­ch doznań. Choreograf do­pra­co­wał swój spe­k­takl w każdym szcz­ególe. Kop­ci­u­szek w jego wy­da­niu jest po­ry­wający i wzru­szający. Wi­dzo­wie zo­stają wciągnięci w hi­sto­rię miłosną opra­wi­oną wspa­niałą muzyką Se­r­gi­e­ja Pro­ko­fie­wa.

***

Ceny biletów:

– no­r­ma­l­ny – 30 zł

– ulgo­wy – 25 zł

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb.

Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym.

Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.

Close