Prezydent Miasta Gdańska ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Klubu Żak, z siedzibą w Gdańsku przy al. Grunwaldzkiej 195/197.

Wersja do druku

Pobierz PDF

Udostępnij

I. Warunkiem przystąpienia do konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Klubu Żak jest spełnienie niżej wymienionych kryteriów:

  1. Kryteria obowiązkowe:

a) wykształcenie wyższe magisterskie;

b) minimum 5-letnie udokumentowane doświadczenie w pracy w obszarze kultury;

c) minimum 3-letnie udokumentowane doświadczenie zawodowe na stanowisku kierowniczym w instytucjach kultury, organizacjach lub podmiotach prowadzących działalność kulturalną;

d) stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku kierowniczym;

e) obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innego niż Polska państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych i przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;

f) w przypadku cudzoziemca – znajomość języka polskiego poświadczona na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2021 r. poz. 627, z 2023 r. poz.1672);

g) znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów służbowych w sferze działalności instytucji;

h) korzystanie z pełni praw publicznych i posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych, brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

i) niekaralność zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 104);

j) terminowe złożenie kompletu wymaganych dokumentów.

  1. Kryteria preferowane:

a) kompetencje zarządcze, w tym umiejętność kierowania zespołem, komunikatywność, umiejętność analitycznego myślenia i pracy pod presją czasu;

b) doświadczenie w realizacji krajowych i międzynarodowych projektów festiwalowych, koncertów muzycznych, wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych;

c) znajomość trendów w obszarze sztuk performatywnych, w dziedzinie muzyki, tańca, teatru, filmu;

d) znajomość aktów prawnych: ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o finansach publicznych, ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy Kodeks Pracy;

d) znajomość lokalnych i krajowych środowisk twórczych będących przedmiotem działalności Klubu Żak;

e) umiejętności i doświadczenie w pozyskiwaniu dodatkowego finansowania ze źródeł zewnętrznych, w tym z funduszy europejskich;

f) ukończone studia podyplomowe, szkolenia, kursy związane z zarządzaniem w kulturze.

II. Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku:

  1. Zarządzanie Klubem Żak.
  2. Kształtowanie i koordynowanie działalności merytorycznej Klubu Żak.
  3. Reprezentowanie Klubu Żak na zewnątrz.
  4. Tworzenie warunków do właściwej realizacji zadań artystycznych i kulturotwórczych.
  5. Dobór i właściwe wykorzystanie kadry oraz podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników.
  6. Zapewnienie pracownikom właściwych warunków pracy.
  7. Właściwa gospodarka mieniem i środkami finansowymi.
  8. Pozyskiwanie dodatkowych, pozabudżetowych środków finansowych na działalność instytucji.

III. Wymagania dotyczące składanych ofert, warunki finansowe oraz miejsce i termin złożenia ofert:

Kompletna oferta składana w konkursie na kandydata na dyrektora Klubu Żak ma formę pisemną i zawiera:

1) podanie z uzasadnieniem ubiegania się o stanowisko dyrektora Klubu Żak;

2)  kwestionariusz osobowy, stanowiący załącznik nr 1 do ogłoszenia;

3) odpisy lub kserokopie dyplomów ukończenia studiów oraz kursów, szkoleń itp., potwierdzające wykształcenie, kwalifikacje oraz znajomość języków, w przypadku cudzoziemców poświadczenie w formie certyfikatu określone w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim;

4) dokumenty potwierdzające 5-letnie doświadczenie w pracy w obszarze kultury (kserokopie: świadectw pracy, kontraktów menadżerskich, umów cywilno-prawnych, zaświadczeń itp.);

5) dokumenty potwierdzające 3-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierowniczym w instytucjach kultury, organizacjach lub podmiotach prowadzących działalność kulturalną (kserokopie: świadectw pracy, kontraktów menadżerskich, umów cywilno-prawnych, zaświadczeń itp.);

6) w przypadku spełnienia kryteriów preferowanych dokumenty potwierdzające ich spełnienie;

7) oświadczenie, stanowiące załącznik nr 2 do ogłoszenia;

8) klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych, stanowiącą załącznik nr 3 do ogłoszenia;

9) autorskie opracowanie koncepcji programowej i organizacyjnej Klubu Żak (max. 20 stron formatu A4), koncepcja powinna wpisywać się w strategiczne dokumenty miasta Gdańska: Gdańsk 2030 Plus Strategia Rozwoju Miasta, Gdańsk – Programy Rozwoju 2030, Model na Rzecz Równego Traktowania, Model Integracji Imigrantów, program Edukacja do Kultury. Gdańsk oraz program ProfiKultura – Gdański Program Profilaktyki Uzależnień Cyfrowych. Autorska koncepcja programowa i organizacyjna Klubu Żak powinna być przygotowana w oparciu o statut, regulamin organizacyjny i budżet instytucji, ze zwróceniem szczególnej uwagi na bieżące warunki finansowe i potencjał rozwojowy, a także zawierać:

a) priorytetowe obszary rozwoju instytucji do 2030 roku, w tym propozycję kierunku rozwoju oferty kulturalnej i edukacyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem nowych zjawisk w obszarze sztuk performatywnych, w dziedzinie muzyki, tańca, teatru i filmu; oferta powinna nadawać instytucji spójny, rozpoznawalny charakter oraz zapewniać rozwój publiczności na poziomie lokalnym i ponadlokalnym,

b) plan zapewnienia mieszkańcom równego dostępu do kultury, tj. dostępności architektonicznej, cyfrowej, informacyjno-komunikacyjnej,

c) propozycję działań umacniających i promujących lokalne środowisko artystyczne, w tym twórców debiutujących,

d) ewaluację dotychczasowych długo i średnioterminowych projektów realizowanych przez Klub Żak,

e) plan pozyskiwania środków pozabudżetowych,

f) kierunki współpracy Klubu Żak z innymi instytucjami / podmiotami, w tym również plan współpracy międzynarodowej,

g) propozycje współdzielenia zasobów instytucji z mieszkańcami, artystami, organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami kultury;

10) spis wszystkich dokumentów składanych w ofercie przez osobę przystępującą do konkursu.

Wszystkie wyżej wymienione dokumenty muszą być podpisane przez kandydata, kserokopie dokumentów winny być opatrzone ręcznym zapisem „Potwierdzam za zgodność z oryginałem” oraz podpisem z datą, dokumenty zawierające więcej niż jedną stronę tekstu muszą być ponumerowane.

Dokumenty i oświadczenia należy składać w języku polskim, a dokumenty obcojęzyczne muszą być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego, z wyłączeniem dokumentów w języku angielskim.

Warunki pracy i płacy:

Osoba wyłoniona w konkursie zostanie zatrudniona na stanowisku dyrektora Klubu Żak na podstawie powołania na czas określony od trzech do siedmiu lat, na warunkach określonych przez Prezydenta Miasta Gdańska. Całkowita kwota wynagrodzenia uzależniona jest od posiadanego doświadczenia oraz kompetencji i zawiera się w przedziale 13 000 zł do 16 000 zł brutto.

Przewidywany termin objęcia stanowiska: 1 października 2024 r.

Termin i miejsce składania dokumentów:

1) ofertę wraz z załącznikami należy przesłać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „KONKURS NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA KLUBU ŻAK. NIE OTWIERAĆ” na adres: Urząd Miejski w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk, Biuro Prezydenta ds. Kultury lub złożyć do Urzędu Miejskiego w Gdańsku (adres jak wyżej), pokój nr 40;

2) termin dostarczenia kompletu dokumentów mija dnia 20 maja 2024 r. o godz. 16:00 – o dochowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Gdańsku;

3) oferty doręczone po ww. terminie nie będą rozpatrywane i podlegają zwrotowi;

4) oferty doręczone w terminie nie będą zwracane.

IV. Przebieg postępowania konkursowego:

Warunkiem dopuszczenia oferty do procedury konkursowej jest spełnienie wymagań opisanych w punkcie III.

Prezydent Miasta Gdańska powoła komisję konkursową oraz ustali tryb jej pracy.

Tryb pracy oraz skład komisji powołanej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Klubu Żak zostanie opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Konkurs zostanie przeprowadzony w II etapach:

1) etap I – sprawdzenie ofert pod względem formalnym oraz merytorycznym bez udziału kandydatów;

2) etap II – rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami, którzy spełnili wymogi formalne, o miejscu i terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie.

W trakcie trwania konkursu, po otwarciu ofert przez komisję konkursową, imiona i nazwiska kandydatów spełniających wymogi formalne zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Konkurs przeprowadzany jest w języku polskim.

Informacji o konkursie oraz warunkach organizacyjno-finansowych Klubu Żak udziela Lucyna Karwowska-Pietkiewicz, Biuro Prezydenta ds. Kultury, tel. (58) 526 80 80, e-mail: lucyna.karwowska-pietkiewicz@gdansk.gda.pl lub sekretariat biura, tel. (58) 323 61 30, e-mail: bpk@gdansk.gda.pl.

V. Czynności po wyborze kandydata:

Przed powołaniem dyrektora Klubu Żak, Prezydent Miasta Gdańska zawiera z wybranym kandydatem odrębną umowę w formie pisemnej, w której określa się warunki organizacyjno-finansowe działalności instytucji kultury oraz program jej działania. Odmowa zawarcia umowy przez wybranego kandydata na stanowisko dyrektora Klubu Żak powoduje niepowołanie kandydata na to stanowisko.

Wybrany kandydat na stanowisko dyrektora Klubu Żak jest zobowiązany do przedłożenia zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego. Brak złożenia dokumentu we wskazanym terminie powoduje niepowołanie kandydata na to stanowisko.

Dokumenty do pobrania:

Kwestionariusz osobowy

Oświadczenie

Klauzula RODO

Treść ogłoszenia na stronie internetowej miasta Gdańsk:

Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Klubu Żak (www.gdansk.pl)

Herb Wielki Miasta Gdańska

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb.

Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym.

Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.

Close