Organizatorzy U:NEW Dance Wave Festival zapraszają do zgłaszania propozycji choreografii, performansów i filmów wideo na wydarzenia w ramach jego trzeciej edycji. Odbędzie się on w dniach 28 września – 1 października 2023 roku w Warszawie.

Wersja do druku

Pobierz PDF

Udostępnij

English below

O Festiwalu:

Festiwal ma na celu spotkanie kolektywu HOTELOKO movement makers z warszawską publicznością oraz poszerzanie współpracy międzynarodowej. Ponadto jednym z celów jest umożliwienie prezentacji własnej twórczości szczególnie osobom młodym oraz debiutującym (w każdym wieku), które nie mają dostępu do profesjonalnej sceny teatralnej i tanecznej w Warszawie, a działają i rozwijają się w dziedzinie tańca współczesnego, performansu, aktywizmu oraz sztuk i działań pokrewnych.

W ramach festiwalu odbędą się cztery wieczory w terminie 28.09-1.10.2023 w następujących przestrzeniach: Instytut Teatralny im. Z. Raszewskiego, Centrum Promocji Kultury Praga Południe i Ośrodek Kultury Ochoty OKO. Będą to spektakle i prezentacje w różnych formach tańca współczesnego, pokazy pracy work in progress, finałowe pokazy pracy projektów edukacyjnych, krótkie formy choreograficzne, filmy wideo, spotkania z publicznością w formie dyskusji w kręgu.

Propozycje można zgłaszać w różnych stylach tańca, ze szczególnym uwzględnieniem tańca współczesnego w różnych formach (improwizacja, nowy taniec konceptualny, choreografia eksperymentalna, performans, taniec współczesny z elementami tańca klastycznego prezentujący emocje i opowiadający historię, inne). Tematyka prac jest otwarta. Ze względu na realizację wieczorów przez organizatora, jakim jest kolektyw HOTELOKO movement makers przedstawiamy główną ideę naszych działań.
Tworzymy projekty artystyczne, edukacyjne i społeczne dotykając takich tematów, jak wspólnota, wolność, tolerancja, demokracja, edukacja, prawa człowieka, tkanka miasta, tożsamość kulturowa. Naszym celem jest też szczególne zwrócenie uwagi na tematy związane z ekologią: zieloną transformacją, wodą pitną, energią solarną, zmianami klimatycznymi oraz przyszłością naszej planety. No greenwashing, ale protopia, perm kultura i solarpunk. Bardzo ważny jest dla nas także głos kobiet: dyskusja wokół równouprawnienia płci i wzmacnianie wspólnot wokół ekofeminizmu.

Zasady naboru:

  1. Formy prezentacji:
    * występ na żywo – etiuda choreograficzna, work in progress, spektakl, performans
    * prezentacja filmu – video dance lub film performatywny

2. Czas trwania choreografii:
preferowane będą krótsze formy 10–20 minut. W wyjątkowych przypadkach będą zapraszane prace dłuższe, maksymalnie do 30 minut. Filmy mogą być krótsze.

Termin i miejsca:

28.09–1.10.2023 roku

Instytut Teatralny im. Z. Raszewskiego, ul. Jazdów 1, Warszawa;
Centrum Promocji Kultury Praga Południe, ul. Podskarbińska 2, Warszawa;
Ośrodek Kultury Ochoty OKO, ul. Radomska 13/21,Warszawa

Organizator będzie decydował i proponował miejsca odpowiednie dla danych prac. Biorąc udział w naborze, osoba zgłaszająca deklaruje dostępność we wszystkich terminach festiwalu. Organizator z wybranymi osobami ustali szczegóły prezentacji prac.

Kto może aplikować?

Każda osoba, która chciałaby zaprezentować swoje możliwości taneczne/ruchowe/performatywne na scenie, osoby działające w dziedzinie tańca, które traktują to jako dodatkowy rozwój osobisty, a także artystki i artyści, również z innych krajów, w tym w szczególności młodzi, debiutujący nie mający możliwości prezentacji swoich prac w Warszawie, a także młodzież (bez ograniczeń wiekowych). W przypadku zgłoszenia osoby niepełnoletniej, potrzebna zgoda rodziców/opiekunów prawnych.

Co oferują organizatorzy?

* przestrzeń do prezentacji własnej pracy w ramach międzynarodowego wydarzenia w Warszawie
* spotkanie tanecznej społeczności;
* promocję w mediach społecznościowych i na portalach związanych z kulturą;
* promocję wideo;
* obsługę techniczną;
* zdjęcia;
* pula zaproszeń na wydarzenie;
* zaproszenia na pozostałe dni festiwalu.

W ramach naboru przewidziane są częściowo wynagrodzenia między 150 zł a 1 000 zł brutto w zależności od długości propozycji, a także w przypadku zgłoszenia przez osobę z większym dorobkiem artystycznym oraz większym doświadczeniem, która swoją propozycją będzie wpisywała się w ideę pracy kolektywu HOTELOKO movement makers. Festiwal w większości finansuje dyrektorka festiwalu, Agata Życzkowska, oraz Fundacja Rozwoju Teatru „NOWA FALA”. Festiwal nie zwraca kosztów podróży ani nie pokrywa noclegów w Warszawie. Na prezentację prac w ramach tego open call festiwal nie posiada dofinansowania z polskich źródeł publicznych, dlatego organizator będzie indywidualnie ustalał warunki współpracy. Organizator odpowie na wybrane zgłoszenia.

Warunki techniczne:

– scena 10 m x 8 m lub 7 m x 5 m;
– podłoga baletowa lub podesty;
– biały horyzont (czarny horyzont do dyskusji);
– możliwość wykorzystania białego ekranu na horyzoncie;
– podstawowe oświetlenie sceniczne;
– profesjonalne nagłośnienie;
– mikrofon bezprzewodowy na statywie;
– projektor wideo.

Próby w dniu występu ustalane indywidualnie w godz. 10.00–18.00 (30–60 minut).

Dobrze widziane jest przesłanie nagrania wideo istniejącej choreografii (YouTube, Vimeo, We Transfer, Google Dysk oraz inne formaty do uzgodnienia), ale możliwe także pokazy premierowe. Organizatorzy proszą o nieprzesyłanie dużych plików na mail.

Termin nadsyłania zgłoszeń:

21 lipca 2023 roku do godz. 23.59

Warunki zgłoszenia:

1. Wypełnienie formularza i przesłanie go przez internet: https://forms.gle/km7Ftqs7KCixaqtC8
2. Wysłanie maksymalnie 3 zdjęć do promocji, w tym minimum 1 zdjęcie głównego do biogramu autora/ki choreografii na adres agata@fundacjarozwojuteatru.pl

W przypadku wybrania danej choreografii, która będzie miała więcej niż jednego twórcę/ jedną twórczynię, organizatorzy skontaktują się w sprawie dodatkowych zdjęć. Można także w formularzu podać link do ściągnięcia zdjęć.
3. Podanie warunków technicznych (rider techniczny; wybór z podanych wyżej możliwości i warunków technicznych) wysłany na adres: agata@fundacjarozwojuteatru.pl

Pytania prosimy kierować na adres: agata@fundacjarozwojuteatru.pl

Organizator: Fundacja Rozwoju Teatru „NOWA FALA” / HOTELOKO movement makers

Projekt dofinansowany ze środków własnych Fundacji Rozwoju Teatru „NOWA FALA” i Agaty Życzkowskiej – HELIDARSTEA.

ENG

We invite you to submit proposals for choreographies, performances and videos for events held as part of the third edition of U:NEW Festival in Warsaw. The festival seeks to bring together the HOTELOKO movement makers collective with the Warsaw audience while also expanding their international collaboration. Moreover, one of the objectives is to enable the presentation of their own work, especially to young people and debutants (of all ages), who do not have access to the professional theatre and dance scene in Warsaw, but work and develop in the field of contemporary dance, performance, activism and related arts and activities.

The festival will feature four evenings between 28.09-1.10.2023, hosted in the following spaces: Zbigniew Raszewski Theatre Institute, Praga Południe Cultural Promotion Centre (Centrum Promocji Kultury) and OKO Ochota Culture Centre (Ośrodek Kultury Ochoty). These will include performances and presentations in various forms of contemporary dance, presentations of work in progress, final shows of educational projects, short choreographic forms, videos, meetings with the audience in the form of round table.

Proposals may be submitted in a variety of dance styles, with particular emphasis on contemporary dance in various forms (improvisation, new conceptual dance, experimental choreography, performance, contemporary dance with elements of cluster dance presenting emotions and telling a story, others). The themes of the submitted pieces are open. In keeping with the planning of activities by the HOTELOKO movement makers collective, we present the main idea of our activities. We create artistic, educational and social projects touching on themes such as community, freedom, tolerance, democracy, education, human rights, the city, cultural identity. We also aim to pay special attention to ecological themes: green transition, drinking water, solar energy, climate change and the future of our planet. No greenwashing, but protopia, permaculture and solarpunk. Also of critical importance to us are women’s voices, as reflected in: discussions on gender equality and strengthening communities around ecofeminism.

RULES OF RECRUITMENT
Forms of presentation:
– live performance – choreographic étude, work in progress, spectacle, performance
– film presentation – video dance or performance film

Duration of choreography:
Preference will be given to shorter forms between 10 min and 20 min. In exceptional cases longer pieces will be invited, up to a maximum of 30 min. Videos can be shorter.

Date and venues:
28.09-1.10.2023
Z. Raszewski Theatre Institute, 1 Jazdów St., Warsaw
Praga Południe Centre for Promotion of Culture (Centrum Promocji Kultury), 2 Podskarbińska Street, Warsaw
Ochota Culture Centre OKO (Ośrodek Kultury Ochoty), ul. Radomska 13/21,Warsaw.
The organiser will decide and propose venues suitable for the submitted pieces. By taking part in the call, the applicant declares his/her availability on all festival dates. The organiser will agree with the selected persons the details of the presentation of the works.

Who can apply?
Anyone who would like to present their dance/movement/performance skills on stage, people working in the field of dance who treat it as additional personal development, as well as artists, including those from other countries, especially young debuting artists who do not have the opportunity to present their work in Warsaw, as well as young people (no age limits). In case of application of a minor, parents’/legal guardians’ consent is required.

What do we offer?
– space to present one’s own work as part of an international event in Warsaw
– a meeting of the dance community
– communication in social media and cultural portals
– video
– technical support
– photographs
– a pool of invitations to the event
– invitations to the remaining days of the festival

This open call provides for a payment of between 150 PLN and 1000 PLN gross for selected pieces, depending on the length of the proposal, and also in the case of an application by a person with more artistic achievement and experience, whose proposal fits in with the idea of the HOTELOKO movement makers collective. The festival is mainly financed by the festival director, Agata Życzkowska, and the 'NEW WAVE’ Foundation. The festival does not reimburse travel costs or cover accommodation in Warsaw. For the presentation of the works in this open call, the festival has no have funding from Polish public sources, so the organiser will set the terms of cooperation individually. The organiser will respond to selected applications.

Technical conditions:
– stage 10m x 8m or 7m x 5m
– ballet floor or platforms
– white horizon (black horizon for discussion)
– possibility to use a white screen on the horizon
– basic stage lighting
– professional sound system
– wireless microphone on stand
– video projector

Rehearsals on the day of the performance to be arranged individually between 10:00 and 18:00 (between 30 min and 60 min).

Video recordings of existing choreography are welcome (YouTube, Vimeo, We Transfer, Google Drive and other formats to be agreed – please do not send large files by e-mail), but premiere shows are also possible.

Deadline / Deadline for submissions:
21.07.2023 23:59
1. Fill in the form and send it online: https://forms.gle/km7Ftqs7KCixaqtC8
2. Send a maximum of 3 photos for promotion, including a minimum of 1 main photo for the biography of the author/author of the choreography to agata@fundacjarozwojuteatru.pl
If a choreography is selected with more than one creator/artist, we will contact you for additional photos.
3. Technical terms and conditions (technical rider-a selection from the above-mentioned technical conditions) should be sent to agata@fundacjarozwojuteatru.pl

Please send your questions to: agata@fundacjarozwojuteatru.pl

Organised by: 'NEW WAVE’ Theatre Development Foundation / HOTELOKO movement makers

Co-financed by the own funds of the 'NEW WAVE’ Theatre Development Foundation Theatre and Agata Życzkowska – HELIDARSTEA

In 2023, the ‘NEW WAVE’ Foundation, which organises the event, has decided to rename the festival from International Movement Festival U:NEW to U:NEW Dance Wave Festival. The festival will still remain intended as an internationally realised event, but to simplify communication and help disseminate information about the dance festival, its name will be transformed. As of now, a merger of the NEW WAVE Foundation brand with the DANCE WAVE evenings is in place, including the dance events organised by the foundation between 2020 and 2022. The third edition of the festival follows up on the premise of the first two editions.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb.

Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym.

Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.

Close