Źródła dofinansowania

Zdjęcie: Źródła dofinansowania

Dance studio and mirror wall at Notting Hill and Ealing High School. (Photo by: Loop Images/Universal Images Group via Getty Images)

Kompendium przygotowane z myślą o artystach i artystkach tańca, a także osobach zajmujących się edukacją, teorią, produkcją i dokumentacją tańca

Autorka: Sonia Nieśpiałowska-Owczarek

Wersja do druku

Udostępnij

Spis treści:
I. PODSTAWOWE ELEMENTY DZIAŁANIA PROJEKTOWEGO
II. MERYTORYCZNE I FORMALNE ASPEKTY PRZYGOTOWANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE
III. BAZY INFORMACJI O ŹRÓDŁACH DOFINANSOWANIA
IV. LISTA ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA DLA OSÓB FIZYCZNYCH Z KRÓTKIM OMÓWIENIEM ZASAD WNIOSKOWANIA O ŚRODKI FINANSOWE W REGULARNIE OGŁASZANYCH KRAJOWYCH KONKURSACH I PROGRAMACH STYPENDIALNYCH
V. NAJWAŻNIEJSZE RODZAJE DOFINANSOWAŃ NA POZIOMIE MIEJSKIM, REGIONALNYM I MIĘDZYNARODOWYM DLA OSÓB FIZYCZNYCH ORAZ PROGRAMY REZYDENCYJNE
VI. LISTA ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA DLA OSÓB PRAWNYCH Z KRÓTKIM OMÓWIENIEM ZASAD WNIOSKOWANIA O ŚRODKI FINANSOWE W REGULARNIE OGŁASZANYCH KRAJOWYCH KONKURSACH GRANTOWYCH
VII. NAJWAŻNIEJSZE RODZAJE DOFINANSOWAŃ NA POZIOMIE MIEJSKIM I REGIONALNYM DLA OSÓB PRAWNYCH
VIII. INNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA I WSPARCIA


I. PODSTAWOWE ELEMENTY DZIAŁANIA PROJEKTOWEGO

I.1. Od czego zacząć szukanie źródeł finansowania?

Najważniejsze pytanie, które wymaga odpowiedzi, dotyczy tego, czy będziemy aplikować o środki na wsparcie naszej działalności twórczej lub badawczej jako osoba fizyczna czy osoba prawna. Ten właśnie podział został zastosowany względem źródeł finansowania w tym poradniku.

Każdy konkurs określa kluczową kwestię – podmioty uprawnione do wnioskowania o dofinansowanie:
Osoba fizyczna – wniosek składa osoba fizyczna indywidualnie, po otrzymaniu finansowania podpisuje umowę, środki są przekazywane na konto osobiste wnioskodawcy, a regulamin określa sposób opodatkowania tych środków.
Osoba prawna – wniosek składa osoba prawna i podpisuje zarówno wniosek, jak i umowę dofinansowania, zgodnie ze sposobem reprezentacji podmiotu, a środki są przekazywane na konto podmiotu.

Przykłady osoby prawnej (regulamin danego konkursu określa ich katalog):
• samorządowe instytucje kultury (regulamin każdorazowo określa, czy mogą być współprowadzone przez grantodawcę, np. ministra odpowiedzialnego za konkurs lub urząd miasta lub urząd marszałkowski),
• organizacje pozarządowe,
• kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne,
• podmioty prowadzące działalność gospodarczą wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub do Krajowego Rejestru Sądowego.

Pamiętajmy, że jako osoba fizyczna (osoba tworząca choreografie, koncepcje kuratorskie, produkująca wydarzenia, ucząca tańca, prowadząca badania nad tańcem itp.) możemy nawiązać współpracę z partnerem, który jest podmiotem prawnym i który podejmie decyzję o złożeniu wniosku. Partner stanie się beneficjentem dofinansowania – będzie wydatkował środki według budżetu projektowego i będzie odpowiadał przed grantodawcą. Wcześniej należy ustalić zasady współpracy, obszary odpowiedzialności, kwestie praw autorskich do koncepcji i nazwy projektu oraz wynagrodzenia.

I.2. Główne elementy każdego projektu

Niezależnie od tego, czy działamy jako osoba fizyczna czy prawna, jest kilka podstawowych elementów każdego działania projektowego, których opracowanie pomoże nam określić jego ramy i wybrać najlepsze źródło dofinansowania.

Wniosek o dofinansowanie lub wniosek stypendialny wymaga szczegółowego opisania wszystkich elementów planowania przedsięwzięcia, warto więc przemyśleć je, zanim przystąpimy do pisania wniosku w oparciu o konkretny regulamin konkursu:

1. Miejsce realizacji projektu, na przykład:
• teren Rzeczypospolitej Polskiej (na ogół programy ministerialne),
• wskazane kraje za granicą (na ogół programy Instytutu Adama Mickiewicza),
• miasto lub region (na ogół programy samorządowe, konkursy w instytucjach kultury),
• Internet,
• hybrydowo – wskazany obszar kraju (lub zagranicy) oraz Internet,
• konkretna instytucja (na ogół w przypadku konkursów rezydencyjnych lub produkcyjnych),
• wskazany katalog instytucji (na ogół w przypadku naborów do sieci instytucji lub projektów opartych na partnerstwach europejskich).

2. Ramy czasowe, czyli: początek i koniec okresu wydatkowania środków, początek i koniec okresu otrzymywania stypendium, a także minimalną i maksymalną liczbę miesięcy trwania projektu stypendialnego. W tych ramach czasowych musimy rozplanować harmonogram projektowy, by potem przygotować go według wytycznych zawartych w regulaminie lub w formularzu.

3. Cykliczność, czyli: czy wydarzenie odbędzie się tylko raz czy wiele razy? Czy jest kontynuacją wydarzeń z przeszłości? Czy planujemy je powtarzać w przyszłości?

4. Wkład finansowy, czyli jakie środki finansowe własne lub pozyskane z innych źródeł zamierzamy przeznaczyć na projekt? Jaki jest budżet całkowity projektu?

Budżet projektu to środki pieniężne, które będą wydatkowane z konta wnioskodawcy. Na budżet składa się dotacja, o którą wnioskujemy, środki finansowe własne wnioskodawcy, środki pochodzące z innych dotacji, od sponsorów i prognozowane wpływy wnioskodawcy (nie partnerów!) z realizacji zadania, jeśli są dozwolone.

Wkład finansowy lub niefinansowy wnioskodawcy oraz maksymalna wysokość dofinansowania określona jest zawsze w regulaminie, na ogół jest to od 0 do 20 procent całego budżetu.

5. Partnerzy – czy zamierzamy realizować swój projekt we współpracy z partnerem bądź partnerami? Czy jest on osobą fizyczną, np. artystą, badaczem, czy jest on osobą prawną, np. instytucją artystyczną, organizacją pozarządową lub firmą? Czy nasz projekt jest spójny z programem i misją partnera instytucjonalnego? Jakimi zasobami dysponuje partner? Jaką rolę pełni w projekcie? Czy mamy wystarczająco dużo partnerów, by ich wkład umożliwił realizację projektu?

6. Opis projektu – jego najważniejsze elementy, główny cel, cele szczegółowe, przewidywane rezultaty jakościowe, ilościowe i rzeczowe (na przykład liczba widzów, powstanie dzieła, zmiana w świadomości społecznej dotycząca jakiegoś faktu, wydarzenia, osoby itp.).

7. Grupa docelowa – do kogo skierowany jest projekt? Czy dla publiczności – jeśli tak, to jakiej? Czy dla artystów, badaczy, teoretyków, producentów? Czy dla społeczności lokalnej – jeśli tak, to jakiej? Dla jakich grup wiekowych? Czy nasz projekt jest specjalistyczny, czy ma charakter otwarty i uczestniczyć może każdy?

Warto także rozważyć, jak zapewnić dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami, np. ruchowymi lub sensorycznymi. Często takie pytanie jest stawiane przez grantodawców.


II. MERYTORYCZNE I FORMALNE ASPEKTY PRZYGOTOWANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE

II.1. Czy dane źródło finansowania jest odpowiednie dla mojego projektu?

Jest kilka kwestii, które musimy doprecyzować na gruncie konkretnego regulaminu:

1. Kryteria oceny wniosku – warto zapoznać się z regulaminem pod kątem opisu programu finansowania – jego misji i kryterium oceny wniosków. Czy nasz projekt koresponduje z misją programu finansowania lub programu stypendialnego? Czy nasz opis będzie dla członków komisji klarowny w tym zakresie? Czy projekt jest zgodny z tematem danego konkursu? Czy opisaliśmy wszystkie elementy oceniane przez komisję? Czy wysokość wkładu własnego jest punktowana przez komisję?

2. Partnerzy – regulamin określa:
• czy udział partnerów jest bezwzględnie wymagany,
• uprawnionych partnerów projektu,
• rolę partnerów w projekcie, np. wkład finansowy lub niefinansowy,
• czy wystarczy nieformalne oświadczenie wnioskodawcy o chęci udziału, czy wymagane jest pisemne potwierdzenie deklaracji współpracy (list intencyjny).

Wkład finansowy partnera, który jest przez niego wydatkowany, a nie zostaje przekazany na konto wnioskodawcy, i nie jest przez niego wydatkowany i księgowany, jest określany jako wkład niefinansowy w projekcie.

3. Budżet/wysokość finansowania – regulamin określa minimalną i maksymalną kwotę dofinansowania w danym konkursie lub wysokość stypendium. W tych ramach i z uwzględnieniem wymaganego wkładu własnego musimy rozplanować budżet projektu, by potem przygotować go według wytycznych w regulaminie lub w formularzu.

Najczęściej dofinansowanie ma charakter celowy i może być wydatkowane jedynie na pokrycie kosztów uwzględnionych w regulaminie w wykazie kosztów kwalifikowanych, czyli kosztów, które możemy pokryć z dotacji.

Na ogół koszty kwalifikowane w budżecie planujemy pokryć z dotacji (np. honoraria artystyczne), a koszty niekwalifikowane z wkładu własnego (np. materiały promocyjne).

Regulamin może określać także minimalny lub maksymalny procent dotacji, jaki musi być przeznaczony na daną kategorię kosztów, np. honoraria wykonawcze lub promocję projektu.

4. Sposób rozliczenia z grantodawcą

Po zakończeniu zadania musimy w określony w regulaminie sposób i w określonym czasie złożyć dokumenty potwierdzające realizację projektu. Często formularz sprawozdania określający jego dodatkowe elementy jest załącznikiem do umowy dofinansowania. Warto przed rozpoczęciem pracy nad projektem zapoznać się z tym, czego grantodawca będzie wymagał podczas rozliczenia, by gromadzić odpowiednie dokumenty w trakcie realizacji projektu.

W zależności od rodzaju konkursu mogą to być następujące przykładowe elementy rozliczenia (wybrane lub wszystkie):
• sprawozdanie merytoryczne (opis realizacji projektu w odniesieniu do złożonego wniosku bądź jego aktualizacji),
• sprawozdanie finansowe ze spisem dokumentów księgowych opłaconych z dotacji,
• kopie dokumentów księgowych,
• dokumentacja fotograficzna i/lub audiowizualna,
• egzemplarze materiałów drukowanych,
• monitoring prasy i mediów, recenzje, raporty ze zrealizowanej kampanii promocyjnej (screeny, raporty dot. liczby wejść na stronę www, zasięg kampanii w social mediach),
• dokument księgowy (faktura lub nota księgowa w przypadku osób prawnych) na kwotę dofinansowania.

II.2. Jak złożyć wniosek?

Podstawą dla prawidłowego złożenia wniosku jest zawsze regulamin danego konkursu, który jest rozstrzygający w przypadku ewentualnych błędów formalnych.

Warto dokładnie zapoznać się z regulaminem na samym początku, zanim zaczniemy pisać wniosek, i wynotować sobie najważniejsze kwestie formalne, elementy wniosku i wymagane załączniki (np. rekomendacje lub dobrej jakości nagranie spektaklu, których pozyskanie wymaga czasu).

Regulamin określa także:
• czy i na jakim etapie możemy przesłać wniosek do sprawdzenia przez grantodawcę,
• co jest błędem, a co uchybieniem formalnym, które z nich można uzupełnić i w jakim czasie,
• w jakim terminie musimy złożyć aktualizację wniosku w przypadku przyznania dotacji niższej niż wnioskowana,
• kiedy nastąpi rozstrzygnięcie konkursu,
• czy można odwołać się od decyzji komisji i w jakim trybie,
• czy można zmienić nazwę, liczbę wydarzeń, budżet projektu po podpisaniu umowy i w jakim zakresie,
• jak długo musimy pozostawić efekty projektu, np. w Internecie.

Inne szczegółowe i specyficzne wymagania instytucji ogłaszającej konkurs – przykładowo:
• maksymalna liczba wniosków złożonych przez danego wnioskodawcę,
• wymóg publicznej prezentacji (na żywo lub w Internecie),
• wymóg określonej liczby prezentacji np. spektaklu,
• wymóg bezpłatnego wstępu publiczności,
• które grupy docelowe są wyłączone z danego konkursu.

Każdy program finansowania ma określony sposób składania wniosku, który zwykle jest dokładnie opisany w regulaminie. Warto zwrócić uwagę na:
• sposób składania: elektroniczny (poprzez formularz lub maila), tradycyjny (wysłanie podpisanego wniosku pocztą) lub dwa sposoby łącznie (elektroniczny formularz i wysłanie wersji papierowej lub potwierdzenia złożenia formularza pocztą),
• ramy czasowe składania wniosków, czyli datę i godzinę zamknięcia naboru, np. godzina 23.59 lub 17.00,
• czy wniosek musi być złożony przez określony system internetowy, który wymaga od wnioskodawcy założenia konta i wysłania wniosku z tego konta (EBOI, Witkac, System Obsługi Dotacji lub inne),
• jeśli wniosek musi być złożony w wersji papierowej – czy decyduje data stempla pocztowego czy data dostarczenia wniosku do siedziby grantodawcy?
• czy istnieje konieczność wysłania samego potwierdzenia złożenia wniosku w formie papierowej?
• czy istnieje możliwość złożenia dokumentów online poprzez system obsługi dotacji (np. EBOI, Witkac) i podpisanie profilem zaufanym?
• czy istnieje możliwość złożenia dokumentów z wykorzystaniem elektronicznego podpisu kwalifikowanego – wówczas zazwyczaj nie ma konieczności dostarczania wersji papierowych,
• czy załączniki składamy tylko w wersji elektronicznej czy w wersji papierowej lub na nośnikach typu pendrive przesyłamy pocztą?


III. BAZY INFORMACJI O ŹRÓDŁACH DOFINANSOWANIA

Konkursy grantowe są ogłaszane na stronach internetowych grantodawców na ogół na 30 dni przed terminem składania wniosków. Ogłoszenie określa termin naboru, pulę środków, zakres i zasady przyznawania dotacji, uprawnionych wnioskodawców oraz regulamin.

Informacje o naborach są także udostępniane w następujących bazach informacji:

Portal mojestypendium.pl
Wyszukiwarka krajowych i zagranicznych stypendiów
mojestypendium.pl/

Portal witkac.pl
Po zalogowaniu się, w panelu bocznym możemy wyszukać ogłoszone konkursy lub wyszukać je według organizatorów oraz ustawić własne preferencje wyszukiwania
witkac.pl/Account/Login

Portal ngo.pl
Portal informujący o konkursach grantowych dla organizacji pozarządowych
fundusze.ngo.pl/aktualne

Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu
Po zalogowaniu się w Elektronicznym Biurze Obsługi Interesanta (EBOI) dostępne są aktualnie trwające nabory do programów Ministra oraz programów stypendialnych Ministra
esp.mkidn.gov.pl/

Narodowy Instytut Muzyki i Tańca
Baza programów i konkursów NIMiT w dziedzinie tańca
nimit.pl/dzialalnosc/#taniec

Narodowe Centrum Kultury
Baza programów i konkursów NCK
nck.pl/en/dotacje-i-stypendia


IV. LISTA ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA DLA OSÓB FIZYCZNYCH Z KRÓTKIM OMÓWIENIEM ZASAD WNIOSKOWANIA O ŚRODKI FINANSOWE W REGULARNIE OGŁASZANYCH KRAJOWYCH KONKURSACH I PROGRAMACH STYPENDIALNYCH

1. Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Stypendia z budżetu
Przedmiotem konkursu są stypendia – mające charakter cyklicznego świadczenia finansowego, przyznawane osobom fizycznym zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami – na realizację określonego przedsięwzięcia, w następujących kategoriach:

Kategoria 1: stypendia twórcze
Dziedziny:
• literatura,
• sztuki wizualne,
• muzyka,
• taniec,
• teatr,
• film,
• opieka nad zabytkami,
• twórczość ludowa;

Kategoria 2: stypendia na przedsięwzięcia związane z upowszechnianiem kultury
Dziedziny:
• animacja i edukacja kulturalna,
• zarządzanie kulturą i wspieranie rozwoju kadr kultury.

Wnioskodawcy mają obowiązek opisać autorski projekt twórczy lub autorski projekt z zakresu upowszechniania kultury, jego zakres czasowy i sposób upublicznienia jego efektów oraz załączyć portfolio artystyczne oraz opcjonalnie rekomendacje. Nie obowiązuje limit wieku.

Wnioski należy składać za pośrednictwem systemu EBOI (Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta esp.mkidn.gov.pl), z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza o przyznanie stypendiów z budżetu Ministra.

Stypendium w wysokości 3500 zł brutto miesięcznie jest przyznawane na okres od 6 do 12 miesięcy lub na okres realizacji przedsięwzięcia.

Nabory organizowane są dwa razy w roku:
• na projekty roczne lub krótsze – na przełomie sierpnia i września, na kolejny rok kalendarzowy;
• na stypendia półroczne – jesienią roku poprzedzającego na pierwszą połowę roku lub wiosną na drugą połowę roku (wyniki w czerwcu).
gov.pl/web/kulturaisport/stypendia-z-budzetu

Stypendia dla uczniów szkół artystycznych

Stypendia za osiągnięcia artystyczne przyznawane są uczniom szkół artystycznych kształcących w zawodzie artystycznym, którzy uzyskali bardzo dobre wyniki w nauce oraz są laureatami krajowych lub międzynarodowych konkursów. Kandydatów zgłaszają dyrektorzy szkół.
gov.pl/web/kulturaisport/stypendia-dla-uczniow-szkol-artystycznych

Stypendia dla studentów
Kandydaci do stypendiów zgłaszani są przez rektorów poszczególnych uczelni.
gov.pl/web/kulturaisport/stypendia-dla-studentow

Stypendia zagraniczne
Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu prowadzi rekrutację kandydatów na zagraniczne stypendia artystyczne realizowane na podstawie dwustronnych Programów o Współpracy Kulturalno-Naukowej.
gov.pl/web/kulturaisport/stypendia-zagraniczne

2. Narodowe Centrum Kultury

Program stypendialny „Młoda Polska”

Program corocznie wspiera około 80 artystów do 35. roku życia (w chwili złożenia wniosku), mających w swoim dorobku wybitne osiągnięcia w dziedzinie sztuki, którą uprawiają. Kwota stypendium wynosi od 30 do 50 tys. zł brutto, na okres realizacji projektu stypendialnego trwający maksymalnie do 31 grudnia danego roku. Nabór ogłaszany jest raz w roku, a termin składania wniosków to na ogół koniec października.

Stypendium może być przeznaczone na realizację własnego projektu artystycznego, zakup instrumentów muzycznych, sprzętu niezbędnego do pracy, na studia i rezydencje zagraniczne przez osoby zajmujące się twórczością i krytyką artystyczną, na realizację określonego projektu stypendialnego w następujących dziedzinach:
• film,
• fotografia,
• literatura (w tym reportaż dziennikarski),
• muzyka,
• sztuki wizualne,
• taniec,
• teatr.
nck.pl/dotacje-i-stypendia/stypendia/programy/mloda-polska

3. Narodowe Centrum Nauki

Do ustawowych zadań Narodowego Centrum Nauki należy finansowanie badań podstawowych. Realizując te zadania, Narodowe Centrum Nauki ogłasza konkursy na finansowanie projektów badawczych. Kalendarz i zakres konkursów jest opublikowany na stronie NCN.
ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy/typy

4. Narodowy Instytut Muzyki i Tańca

Program „Białe plamy – muzyka i taniec”

Skierowany jest do polskich i zagranicznych badaczy, którzy planują prowadzenie badań naukowych w Polsce lub na świecie, dotyczących zaniedbanych lub mało znanych obszarów polskiej muzyki lub polskiego tańca, bez ograniczeń chronologicznych i gatunkowych.

Oczekiwanym efektem wykonanych badań są opracowania w formie pisemnej (np. praca muzykologiczna, artykuł naukowy, katalog twórczości, baza danych, rekonstrukcja utworu, opracowanie krytyczno-źródłowe itp.) z zakresu np. twórczości kompozytorskiej, działalności artystycznej, aktywności muzykologicznej, kultury muzycznej i recepcji muzyki lub tańca
w Polsce, oraz historii, teorii i estetyki tańca polskiego.

Wspieranie aktywności międzynarodowej

W ramach programu posiadający rezydencję podatkową w Polsce tancerze i tancerki, studenci tańca, choreografowie, pedagodzy, krytycy, naukowcy oraz menedżerowie tańca mogą uzyskać dofinansowanie udziału w międzynarodowych warsztatach, seminariach i specjalistycznych szkoleniach oraz wyjazdach na kwerendy naukowe.
Maksymalna kwota dofinansowania: 5000 zł brutto
nimit.pl/dzialalnosc/wspieranie-aktywnosci-miedzynarodowej/

Polska Sieć Tańca

Jest to pierwsza sformalizowana sieć współpracy między instytucjami i organizacjami wspierającymi rozwój tańca współczesnego. Od 2020 roku organizuje open call na spektakle, które są prezentowane przez partnerów Sieci w całej Polsce. Wybrani w konkursie wnioskodawcy otrzymują od organizatora i partnerów Sieci honorarium, nocleg, dofinansowanie dla menedżera zespołu, roczną promocję nominowanych artystów, wsparcie organizacyjne i administracyjne oraz gwarantowaną liczbę zamówień na wystawienie spektaklu.
pst.info.pl/

Program Przekwalifikowania Zawodowego Tancerzy – stypendia

Program wspiera profesjonalnych tancerzy tańca artystycznego w procesie rozpoczęcia drugiej kariery zawodowej, po zakończeniu kariery scenicznej. Stypendia mogą pokrywać koszty studiów, kursów, warsztatów, staży i praktyk; dojazdu i noclegu; kosztów ubezpieczenia zdrowotnego oraz utrzymania. Wysokość stypendium wynosi maksymalnie 40 tys. zł na realizację całego projektu.
nimit.pl/aktualnosci/program-przekwalifikowania-zawodowego-tancerzy-stypendia/

5. Instytut Adama Mickiewicza

Kultura polska na świecie

Program skierowany jest do artystów wszystkich dziedzin sztuki, pracowników przemysłu kreatywnego oraz osób zajmujących się upowszechnianiem i promocją polskiej kultury. Ma na celu wsparcie indywidualnego uczestnictwa w wydarzeniach poza granicami kraju (m.in. w wystawach, koncertach, festiwalach, tournée, konkursach muzycznych) poprzez dofinansowanie zakwaterowania i transportu do miejsca realizacji wydarzenia oraz innych kosztów związanych z uczestnictwem w tych wydarzeniach. Program wspiera również zadania online realizowane we współpracy z partnerem zagranicznym. Nabór ma charakter ciągły, wnioski oceniane są podczas posiedzeń komisji programu, które odbywają się raz w miesiącu.
iam.pl/pl/wsparcie-kultury/kultura-polska-na-swiecie

Informator PARTNERZY W KULTURZE

Informator prezentujący najważniejsze granty, stypendia i programy edukacyjne, skierowane do osób fizycznych i organizacji z Polski i z krajów Partnerstwa Wschodniego, które pragną rozwijać międzynarodową współpracę kulturalno-społeczną.
iam.pl/pl/informator-partnerzy-w-kulturze

6. ZAiKS

Stypendia z Funduszu Popierania Twórczości

O stypendia mogą ubiegać się twórcy (także niezrzeszeni w ZAiKS) na autorskie projekty, w tym m.in. teatralne, filmowe i telewizyjne (scenariusze, choreografia). Stypendia nie mogą być przeznaczone na działania promocyjne i wydawnicze. Nabór ma charakter ciągły, o wysokości stypendium decyduje Zarząd Funduszu, który zbiera się trzy razy do roku: w lutym, czerwcu i październiku. Odpowiednio do w/w terminów rozpatrywane są wnioski złożone do końca grudnia, kwietnia i sierpnia.
zaiks.org.pl/dla-autorow/fundusz-popierania-tworczosci/jak-dziala-fpt

7. Państwowy Instytut Sztuki Filmowej

Katalog programów operacyjnych, w tym na twórczość osób fizycznych, związaną z filmem tańca

pisf.pl/dotacje-programy-operacyjne/#

Stypendia dla przedstawicieli wszystkich zawodów filmowych, w tym twórców filmu tańca

Ze stypendium skorzystać mogą przedstawiciele wszystkich zawodów filmowych. Podstawą do przyznania stypendium jest poświadczony przez wnioskodawcę opis jego obecnej, trudnej sytuacji materialnej i jej związek z wprowadzeniem wywołanych epidemią ograniczeń w funkcjonowaniu branży filmowej. Kwota stypendium wynosi 2400 zł brutto, o wsparcie ubiegać się można raz na kwartał. Stypendium można otrzymać maksymalnie trzykrotnie.
pisf.pl/aktualnosci/stypendia-dla-tworcow/


V. NAJWAŻNIEJSZE RODZAJE DOFINANSOWAŃ NA POZIOMIE MIEJSKIM, REGIONALNYM I MIĘDZYNARODOWYM DLA OSÓB FIZYCZNYCH ORAZ PROGRAMY REZYDENCYJNE

Na stronach internetowych urzędów miasta i urzędów marszałkowskich uruchamiane są cyklicznie nabory do stypendiów artystycznych dla osób fizycznych. Na ogół ogłoszenia są zamieszczanie w BIP urzędów, na podstronach wydziałów kultury danego urzędu.

Zasady przyznawania stypendiów, ramy czasowe i wysokość świadczeń określane są w regulaminie.

Przykładowe stypendia:

Białystok
Co roku przez Prezydenta Miasta przyznawane są stypendia:
• młodym twórcom, tj. osobom pełnoletnim, działającym na terenie miasta Białegostoku, które nie ukończyły 35. roku życia,
• twórcom profesjonalnym, tj. osobom, które wykażą się znaczącym dorobkiem w zakresie twórczości artystycznej, zamieszkałym na terenie miasta Białegostoku.
Mogą być przyznane wyłącznie na wykonanie w ustalonym czasie określonego przedsięwzięcia w następujących dziedzinach: fotografia, literatura, muzyka, opieka nad zabytkami, sztuka estradowa, sztuka filmowa, sztuki wizualne, taniec, teatr i upowszechnianie kultury.
bialystok.pl/pl/dla_mieszkancow/kultura/stypendia_artystyczne/

Województwo podlaskie
Stypendium artystyczne Marszałka Województwa Podlaskiego
wrotapodlasia.pl/pl/kultura/kultura_sztuka/stypendia_i_nagrody/

Województwo wielkopolskie
Stypendia Marszałka Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury mogą być przyznawane osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami na rzecz
Województwa Wielkopolskiego.
Wysokość stypendium wynosi nie mniej niż minimalne wynagrodzenie za pracę.
Wielkość środków przeznaczonych na stypendia jest określana corocznie w budżecie Województwa Wielkopolskiego.
kulturaupodstaw.pl/stypendia-marszalka-w-dziedzinie-kultury/

Kraków
Stypendium twórcze miasta Krakowa
Przedmiotem konkursu jest realizacja przedsięwzięcia o charakterze artystycznym lub mającym na celu upowszechnienie kultury na terenie miasta Krakowa w różnych dziedzinach, w tym: taniec, niematerialne dziedzictwo Krakowa: folklor i tradycja, kultura ludowa, kultura cyfrowa, intermedia: projekty interdyscyplinarne i z wykorzystaniem nowych technologii. Wysokość stypendium wynosi 10 tys. zł brutto.
bip.krakow.pl/?sub_dok_id=119

Łódź
Program stypendialny Prezydenta Miasta Łodzi dla osób zajmujących się twórczością artystyczną oraz upowszechnianiem i animacją kultury
Stypendia mają wspierać rozwój artystyczny kandydatów i obejmować realizację stworzonych przez nich przedsięwzięć. Przyznawane są m.in w dziedzinie tańca. O stypendia mogą ubiegać się osoby, które nie przekroczyły 35. roku życia. Ponadto kandydat musi prowadzić działalność twórczą na terenie Łodzi. Wysokość indywidualnego stypendium wynosi 10 tys. zł. Stypendia przyznawane są w systemie rocznym.
uml.lodz.pl/kultura/wsparcie-kultury/stypendia-artystyczne/

Warszawa

Program Mobilni w Kulturze
Kluczowy miejski program indywidualnego wsparcia przedstawicieli warszawskich środowisk kultury (artystów, animatorów, ekspertów, praktyków itd.), który obejmuje działania mające na celu wsparcie finansowe i merytoryczne.
mobilniwkulturze.waw.pl/o-programie/

Stypendium artystyczne m.st. Warszawy
Stypendia skierowane do osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami w Warszawie. Przyznawane są w dziedzinach: film, literatura, muzyka, opieka nad zabytkami, taniec, teatr, sztuki wizualne i upowszechnianie kultury. Mogą o nie aplikować zarówno twórcy z dorobkiem, jak i debiutujący.

Liczba oraz wysokość stypendiów w danym roku kalendarzowym zależą od kwoty środków finansowych na ten cel zatwierdzonych w budżecie m.st. Warszawy oraz liczby wybranych wniosków, przy czym miesięczna wysokość stypendium nie może przekroczyć dwukrotnego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim. Miesięczną wysokość stypendium ogólnomiejskiego określa Prezydent m.st. Warszawy. Miesięczną wysokość stypendium dzielnicowego określa zarząd właściwej dzielnicy.
stypendia.um.warszawa.pl/programy-stypendialne/2

Stypendium m.st. Warszawy im. Jana Pawła II
Stypendium dla uczniów i studentów uczących się w Warszawie, którzy mimo trudnych warunków materialnych, zdrowotnych bądź rodzinnych mają dobre wyniki w nauce oraz osiągają sukcesy naukowe, artystyczne, sportowe lub angażują się w różnorodne działania społeczne.
centrumjp2.pl/stypendia/

Programy rezydencyjne 

Osoby fizyczne zajmujące się tańcem – jego tworzeniem, badaniem i dokumentowaniem –
mogą aplikować z otwartego naboru o rezydencje organizowane przez osoby prawne:
• instytucje i centra kultury miejskie i samorządowe,
• instytucje narodowe,
• organizacje pozarządowe,
• zagraniczne instytucje i podmioty kultury,
• uczelnie artystyczne.

Ramy czasowe, finansowe i organizacyjne programu rezydencyjnego są każdorazowo określane przez organizatora. Poszczególne podmioty mogą oferować bardzo różne warunki w ramach organizowanych przez siebie rezydencji, np. dostęp do przestrzeni, wsparcie merytoryczne lub finansowe, środki na produkcję lub research, promocję.

Przykłady podmiotów ogłaszających programy rezydencyjne:

Centrum Rezydencji Teatralnej SCENA ROBOCZA w Poznaniu
program NOWA GENERACJA
scenarobocza.pl/projekt/nowageneracja2021/

Teatr Współczesny w Szczecinie
Rezydencja Artystyczna Scena Nowe Sytuacje
wspolczesny.szczecin.pl/rezydencja-artystyczna/

Instytut Adama Mickiewicza
Romantic New Stage!
Program wirtualnych rezydencji performatywnych skierowany do artystów teatru tańca, których poszukiwania twórcze sięgają do romantycznych źródeł nowoczesnej i współczesnej kultury polskiej. Sześcioro polskich tancerzy i choreografów będzie mogło rozwijać swoje pomysły artystyczne we współpracy ze światowej klasy mentorami.
iam.pl/pl/dla-mediow/open-call-dla-tancerzy-i-choreografow

Przestrzenie Sztuki

Program powołania ogólnopolskich, interdyscyplinarnych centrów kultury, prowadzonych we współpracy ministerstwa, samorządów, organizacji pozarządowych, uczelni artystycznych oraz sektora prywatnego i opierających się na istniejących instytucjach kultury. Program jest rozwijany pod auspicjami Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca oraz Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego. Zapewnia on przestrzeń z odpowiednią infrastrukturą do tworzenia prezentacji dla lokalnych środowisk artystycznych, a zarazem w jego ramach będzie prowadzona działalność edukacyjna i animacyjna, angażująca społeczności lokalne. Operatorzy Przestrzeni Sztuki ogłaszają programy rezydencyjne na stronach internetowych:
Łódź: materialodz.pl/
Lublin: ck.lublin.pl/przestrzenie-sztuki/
Kielce: ktt.pl/przestrzenie-sztuki/
Katowice: miasto-ogrodow.eu/strona/przestrzeniesztuki/

Narodowy Instytut Muzyki i Tańca

Program wymiany rezydencyjnej „PROJECT 2/3” wspólnie z Centre de Création Chorégraphique Luxembourgeois TROIS C-L. Nabór ogłaszany jest co roku.
nimit.pl/aktualnosci/project-2-3-ogloszenie-naboru-na-instytucje-organizacje-goszczaca-w-2022-roku/

Newsletter PERFmst
PERFmts (PERFORMANCE more-than-special) to inicjatywa Performing Arts Forum. Newsletter dostarcza różnego rodzaju informacji o sztuce performansu na świecie, w tym o wielu programach rezydencyjnych w Europie. Zapisy pod adresem: info@perfmts.net.


VI. LISTA ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA DLA OSÓB PRAWNYCH Z KRÓTKIM OMÓWIENIEM ZASAD WNIOSKOWANIA O ŚRODKI FINANSOWE W REGULARNIE OGŁASZANYCH KRAJOWYCH KONKURSACH GRANTOWYCH

1. Narodowy Instytut Muzyki i Tańca

Program „Taniec”
Program Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu
Instytucja zarządzająca: NIMiT

W ramach programu „Taniec” można realizować zadania obejmujące wszelkie zjawiska w
dyscyplinie tańca oraz zjawiska interdyscyplinarne, w których taniec stanowi wiodący element koncepcji programowej.

Podmioty uprawnione do składania wniosków: samorządowe instytucje kultury (które nie są współprowadzone przez Ministra KDNiS); organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne, podmioty prowadzące działalność gospodarczą.

Minimalna kwota wnioskowana to 50 tys. zł, wkład własny 20 proc., maksymalna kwota wnioskowana 150-350 tys. zł w zależności od Zdania.
www.gov.pl/web/kulturaisport/taniec

Zamówienia choreograficzne
W ramach programu dofinansowywane są projekty współpracy choreograficznej uznanego artysty polskiego lub zagranicznego z polskimi zawodowymi artystami tańca. Projekt musi się zakończyć powstaniem nowego dzieła choreograficznego. W ramach programu możliwa jest również adaptacja uznanego dzieła, które dotychczas nie zostało zrealizowane w Polsce, na potrzeby polskiego zespołu, grupy lub kolektywu powołanego na rzecz realizacji premiery. Maksymalna kwota dofinansowania to 75 tys. zł brutto.

Wnioskować mogą państwowe lub samorządowe instytucje kultury, w tym instytucje współorganizowane przez Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, organizacje pozarządowe: stowarzyszenia (wpisane do rejestru) i fundacje. Wnioskodawca musi być producentem spektaklu realizowanego w ramach projektu
nimit.pl/dzialalnosc/zamowienia-choreograficzne/

Program wydawniczy
W ramach tego programu dofinansowywane są projekty polegające na publikacji wydawnictw naukowych i popularnonaukowych (pierwszych wydań wydawnictw polskojęzycznych lub pierwszych wydań tłumaczeń na język polski, także pozycji dla dzieci i młodzieży) z dziedziny tańca oraz wydawnictw popularyzatorskich, w tym: prac doktorskich i magisterskich, tomów pokonferencyjnych, biografii, monografii, tomów zbiorowych, albumów okolicznościowych, numerów specjalnych periodyków i innych dotyczących tańca. Program jest skierowany do wydawnictw i współpracujących z nimi autorów – badaczy, teoretyków, autorów publikacji popularnonaukowych itd. Maksymalna kwota dofinansowania to 20 tys. zł brutto.
nimit.pl/dzialalnosc/program-wydawniczy/

Scena dla tańca
Program wzmacnia regularną obecność spektakli tanecznych na scenach teatrów i innych instytucji kultury w Polsce, w szczególności w miejscowościach, w których profesjonalny taniec nie jest regularnie prezentowany. W jego ramach instytucje, organizacje pozarządowe i zespoły działające w obszarze tańca mogą uzyskać wsparcie finansowe, by nawiązać współpracę i prezentować swoje produkcje.

Program nie finansuje prezentacji spektakli w ramach festiwali oraz produkcji nowych spektakli tanecznych, nie finansuje także projektów inwestycyjnych.

Wnioskodawca składa wniosek we współpracy z Partnerem – każdorazowo potrzebny jest udział co najmniej dwóch podmiotów: artysta/zespół/producent spektaklu i scena. Maksymalna kwota dofinansowania to 40 tys. zł brutto.

Uprawnionymi wnioskodawcami są: samorządowe jednostki kultury i organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje) dysponujące infrastrukturą i zapleczem technicznym umożliwiającym regularną prezentację repertuaru tanecznego lub prowadzące zawodową działalność artystyczną w dziedzinie tańca, lub będące producentem spektaklu/i, czyli dysponujące prawami producenckimi do spektaklu/ i działające w imieniu zespołu lub artysty.

Kwalifikowani partnerzy:
• artyści indywidualni działający w Polsce, prowadzący zawodową działalność artystyczną w dziedzinie tańca,
• samorządowe jednostki kultury i organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje) prowadzące zawodową działalność artystyczną w dziedzinie tańca, lub będące producentem spektaklu/i, czyli dysponujące prawami producenckimi do spektaklu/ i działające w imieniu zespołu lub artysty lub dysponujące infrastrukturą i zapleczem technicznym umożliwiającym regularną prezentację repertuaru tanecznego.
nimit.pl/dzialalnosc/scena-dla-tanca/

Polska Sieć Tańca
Pierwsza sformalizowana sieć współpracy między instytucjami i organizacjami wspierającymi rozwój tańca współczesnego. Osoby prawne mogą stać Partnerami Sieci w trzech wariantach i otrzymać wsparcie organizacyjne i promocyjne Sieci jako:
– Centrum Tańca – prezentuje sześć spektakli w roku, angażuje środki własne na poziomie 35-46 tys. zł, otrzymuje dofinansowanie na poziomie 8-12 tys. zł na honoraria oraz miejsce w Radzie Sieci,
– Scena Partnerska – prezentuje trzy spektakle w roku, angażuje środki własne na poziomie 14,5-24 tys. zł, otrzymuje dofinansowanie na poziomie 4-6 tys. zł na honoraria,
– w trybie: „Rok Pilotażowy” – prezentuje jeden spektakl, angażuje środki własne na poziomie 3,5-8 tys. zł., nie otrzymuje dofinansowania.

Centrum Tańca i Scena Partnerska otrzymują także dotację NIMiT na Koordynatora Lokalnego, na Menedżera Zespołu, na honorarium prowadzącego rozmowę i/lub warsztat z publicznością.
pst.info.pl/

2. Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Przykładowe programy, które mogą sfinansować wydarzenia i badania związane z tańcem, a w których taniec nie jest dominującą formą.

• Edukacja artystyczna,
• Program „Teatr”,
• Program „Muzyka”,
• Edukacja kulturalna
• Kultura dostępna
• Sztuki wizualne
• Promocja kultury polskiej za granicą
• Wydarzenia artystyczne dla dzieci i młodzieży

Katalog Programów Ministra wraz z linkami do naborów:
gov.pl/web/kulturaisport/programy-mkidn-2021

3. Instytut Adama Mickiewicza

Program dotacyjny „Kulturalne pomosty”
Program jest prowadzony w ramach 3. Priorytetu Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA „Projekty zagraniczne”. Kierowany jest do organizacji pozarządowych i samorządowych instytucji kultury (z wyłączeniem współprowadzonych przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu).

Dofinansowane mogą zostać wydarzenia kulturalne, przygotowane we współpracy z partnerami z 20 krajów, których wykaz znajduje się w załączniku do Regulaminu „Wytyczne programowe”.

Rodzaje kwalifikujących się zadań:
• prezentacja i promocja kultury polskiej w ramach znaczących
międzynarodowych projektów kulturalnych;
• prezentacja i promocja kultury polskiej, gdzie głównym organizatorem jest podmiot posiadający siedzibę, zakład lub oddział na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Minimalna kwota wnioskowana to 25 tys. zł, wkład własny 20 proc., maksymalna kwota dofinansowania to 300 tys. zł.
iam.pl/pl/wsparcie-kultury/program-kulturalne-pomosty-2021

4. Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego

OFF POLSKA
Instytucją zarządzającą Programem jest Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego. O dofinansowanie mogą ubiegać się wyłącznie organizacje pozarządowe. Jest to program dla teatrów nieinstytucjonalnych i został przygotowany z myślą o teatrach i grupach teatralnych działających w obszarze teatru alternatywnego, offowego, niezależnego, które posiadają status organizacji pozarządowej.

Minimalna kwota całkowita wnioskowanego dofinansowania wynosi 30 tys. zł, a maksymalna 90 tys. zł, przy czym budżet powinien obejmować produkcję, promocję, dokumentację i eksploatację spektaklu.
www.instytut-teatralny.pl/dzialalnosc/projekty-i-programy/off-polska/

Teatr Polska
Dwuetapowy konkurs, którego celem jest udostępnienie najlepszych spektakli z polskich teatrów mieszkańcom miejscowości, w których nie działa teatr instytucjonalny. Spektakle zgłoszone do programu kwalifikowane są w dwóch etapach: w pierwszym uzyskują rekomendacje od Zespołu Sterującego ds. artystycznych, w drugim Zespół Sterujący ds. finansowych ocenia projekty tras objazdu wybranych spektakli.
teatrpolska.pl/

5. Narodowe Centrum Kultury

Kultura – Interwencje
Celem strategicznym programu dotacyjnego Kultura – Interwencje jest tworzenie warunków dla wzmacniania tożsamości i uczestnictwa w kulturze na poziomie regionalnym, lokalnym i krajowym poprzez finansowe wsparcie realizacji projektów upowszechniających dorobek kultury i zwiększających obecność kultury w życiu społecznym.

Uprawnione do składania wniosków obok instytucji kultury, organizacji pozarządowych, kół gospodyń wiejskich są także kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne a także podmioty prowadzące działalność gospodarczą wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub do Krajowego Rejestru Sądowego.

W ramach programu można ubiegać się o dofinansowanie realizacji projektów poprzez pokrycie części kosztów realizacji zadań takich jak:
1) organizacja wydarzeń kulturalnych o charakterze lokalnym lub ogólnokrajowym, kursów,
szkoleń, spotkań, warsztatów, plenerów, wystaw (wraz z katalogami), konkursów,
przeglądów, festiwali, koncertów, widowisk muzycznych, happeningów, spektakli
teatralnych, realizacja działań edukacyjno-animacyjnych wspomagających lokalne
społeczności w działaniach twórczych, działania interdyscyplinarne, również on-line;
2) organizacja konferencji, seminariów, paneli dyskusyjnych, przeprowadzenie badań praktyk kulturalnych/uczestnictwa w kulturze, również on-line;
3) organizacja rekonstrukcji historycznych, uroczystości upamiętniających postacie,
wydarzenia, rocznice o charakterze patriotycznym, również online;.
nck.pl/dotacje-i-stypendia/dotacje/programy-dotacyjne-nck/kultura-interwencje

Program EtnoPolska
Celem programu jest tworzenie warunków dla wzmacniania tożsamości kulturowej i uczestnictwa w kulturze na poziomie lokalnym i regionalnym. W ramach programu dofinansowane będą przedsięwzięcia popularyzujące dziedzictwo kulturowe, szczególnie w miejscowościach liczących do 50 tysięcy mieszkańców.

Dofinansowanie zadania może wynosić do 95 proc. budżetu zadania – od 10 do 150 tys. zł.
nck.pl/en/dotacje-i-stypendia/dotacje/programy-dotacyjne-nck/etnopolska

6. ZAiKS

Dotacje z Funduszu Popierania Twórczości
O dotacje mogą ubiegać się instytucje i inne podmioty prowadzące działalność kulturalną. Dotacje przyznawane są na przedsięwzięcia kulturalne promujące rodzimą twórczość, działania o charakterze kolektywnym, np. festiwale, cykle koncertów, wystawy, konkursy i warsztaty twórcze, seminaria i konferencje naukowe.
Środki z dotacji można wykorzystać m.in. na:
• honoraria autorskie i wykonawcze,
• koszty obsługi, logistyki, najmu przestrzeni i sprzętu,
• działania promocyjne wraz z produkcją materiałów informacyjnych,
• nagrania wydarzeń do dystrybucji online i na potrzeby wydawnicze.
Nabór ma charakter ciągły, o wysokości dotacji decyduje Zarząd Funduszu, który zbiera się trzy razy do roku tj. w lutym, czerwcu i październiku. Odpowiednio do w/w terminów rozpatrywane są wnioski złożone do końca grudnia, kwietnia i sierpnia. zaiks.org.pl/dla-autorow/fundusz-popierania-tworczosci/jak-dziala-fpt


VII. NAJWAŻNIEJSZE RODZAJE DOFINANSOWAŃ NA POZIOMIE MIEJSKIM I REGIONALNYM DLA OSÓB PRAWNYCH

1. Na stronach internetowych urzędów miasta i urzędów marszałkowskich uruchamiane są cyklicznie nabory wniosków o dofinansowanie dla osób prawnych. Zasady ich przyznawania są zbliżone do zasad przyznawania dotacji z Programów Ministra. Na ogół ogłoszenia są zamieszczanie w BIP Urzędów, na podstronach wydziałów kultury danego urzędu miasta lub urzędu marszałkowskiego. Zasady przyznawania stypendiów, ramy czasowe i wysokość świadczeń określane są w regulaminie.

2. Konkursy z dofinansowaniem dla osób prawnych na zadania z dziedziny kultury w kategorii Małe granty – dofinansowanie na poziomie 10 tys. zł. Przykład: Łódzkie Centrum Wydarzeń – Program Kultugranty

3. Dofinansowania współpracy międzynarodowej

Visegard Fund/Fundusz Wyszehradzki
Program wspiera finansowo współpracę kulturalną, wymiany naukowe i badania, edukację, wymiany młodzieżowe i współpracę transgraniczną krajów należących do Grupy Wyszehradzkiej (Czech, Węgier, Polski i Słowacji) i Ukrainy.

Granty Wyszehradzkie dzielą się na dwie kategorie finansowe: do 6000 euro i od 6001 euro (ta druga dotyczy także Grantów Strategicznych). Grant wypłacany jest w transzach. Projekty mogą być realizowane przez maksymalnie 18 miesięcy (całkowity okres trwania projektu). Granty strategiczne – przez okres od 12 do 36 miesięcy.

Wnioski o dofinansowanie projektów mogą składać organizacje i osoby fizyczne. Preferowane są organizacje pozarządowe, społeczne, władze lokalne i gminne. Akceptowane są też wnioski od szkół publicznych, uniwersytetów, instytutów badawczych i –
ogólnie – instytucji publicznych.
visegradfund.org/apply/grants

Kreatywna Europa 2021 – 2027
Unijny program wspierający europejskie działania w sektorach kultury, kreatywnych i audiowizualnego. Budżet programu zaplanowany na najbliższe 7 lat wynosi 2,4 mld euro.

Głównymi celami programu są wsparcie ponadnarodowego obiegu europejskich dzieł i twórców, promocja i ochrona różnorodności kulturowej i językowej oraz europejskiego dziedzictwa kulturowego, budowanie kompetencji profesjonalistów, rozwój publiczności, włączanie społeczne poprzez kulturę i sztukę, zielona transformacja sektorów oraz wykorzystanie technologii i innowacji w celu dostosowania sektorów do zmian cyfrowych.

Program składa się z trzech komponentów: MEDIA, KULTURA i MIĘDZYSEKTOROWEGO.
kreatywna-europa.eu/o-programie/informacje/


VIII. INNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA I WSPARCIA

1. Narodowe Centrum Kultury

Pomoc socjalna dla twórców i artystów
O pomoc socjalną mogą się ubiegać artyści i twórcy, którzy posiadają dorobek w zakresie działalności kulturalnej oraz znajdują się w trudnej sytuacji materialnej. Nabór jest prowadzony w sposób ciągły.
nck.pl/dotacje-i-stypendia/pomoc-socjalna/aktualnosci/nabor-wnioskow-2021

2. Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Konkurs o stypendia z programu „Gaude Polonia”
Dla obywateli Białorusi, Ukrainy lub innych państw Europy Środkowo-Wschodniej.
W imieniu ministra czynności związane z konkursem prowadzi Narodowe Centrum Kultury. Program polega na półrocznym pobycie w Polsce, w czasie którego stypendyści realizują swoje projekty stypendialne pod opieką uznanych polskich artystów i instytucji kultury.
bip.mkdnis.gov.pl/pages/posts/konkurs-o-stypendia-z-programu-bdquogaude-poloniardquo-na-2022-rok-3503.php

Thesaurus Poloniae
Trzymiesięczny program stypendialny ministra, realizowany przez Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie, adresowany do zagranicznych naukowców prowadzących badania nad kulturą, historią i wielokulturowym dziedzictwem Rzeczypospolitej oraz Europy Środkowej.
gov.pl/web/kulturaisport/thesaurus-poloniae

3. Polska Platforma Tańca

Podczas Platformy polskiej i międzynarodowej specjalistycznej publiczności prezentowane są najnowsze i najciekawsze oryginalne produkcje taneczne powstałe w Polsce lub zrealizowane przez polskich choreografów. O doborze spektakli decyduje wieloosobowa komisja. Oprócz pokazów spektakli, w programie znajdują się wydarzenia towarzyszące, m.in. performanse, panele dyskusyjne, warsztaty, Open Platform, czyli prezentacje indywidualne artystek i artystów oraz środowiska sztuki tańca, organizacji zajmujących się produkcją i edukacją taneczną.
polskaplatformatanca.pl/

4. Nowy Teatr w Warszawie

Generation After Showcase
Prezentuje najnowsze zjawiska polskiej sceny teatralnej przedstawicielom i programatorom najważniejszych festiwali i instytucji teatralnych z Europy, Azji i Ameryki.
nowyteatr.org/pl/kalendarz/generation-after-4-showcase-1

5. Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich
Program bezpośredniego wsparcia rozwoju polskich organizacji obywatelskich podzielony na pięć priorytetów. Dotacje w ramach programu są przydzielane na rozwój instytucjonalny organizacji oraz realizację ich celów statutowych, na realizację wieloletniej strategii rozwoju organizacji, budowę kapitału żelaznego, ale także np. na zaspokojenie nagłych potrzeb w sytuacjach awaryjnych.
niw.gov.pl/kontakt/proo/proo-2021/

6. Centrum Opus w Łodzi

Granty Centrum Opus w Łodzi przeznaczone są na budowę podstaw organizacyjnych, misji i wizji organizacji, mikrogranty, projekty naukowe i studenckie.
opus.org.pl/lokalny-program-mikrograntow-mikrogranty-w-lodzkiem-2021

7. Darowizny, sponsoring, barter

Wsparcie finansowe dla osób fizycznych i prawnych realizują także osoby fizyczne, prywatne fundacje, fundacje dużych firm oraz banków, firmy i spółki, na zasadzie:
– darowizny, przy czym darczyńcami mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, później odliczając kwoty darowizn od uzyskanego dochodu. Należy uważać, by o otrzymanej darowiźnie poinformować Urząd Skarbowy i dotyczy to zarówno osób fizycznych, jak i prawnych.
– sponsoringu, w którym jedna ze stron zobowiązuje się spełnić na rzecz drugiej strony świadczenie majątkowe (przekazanie środków pieniężnych, rzeczy lub świadczenie usług), zaś druga strona zobowiązuje się wykonać na rzecz sponsora czynności, których celem jest podniesienie lub utrwalenie renomy sponsora (informowanie o sponsoringu, umieszczenie logotypu sponsora itp.)
– na zasadzie barteru (w przypadku osób prawnych), polegającego na wymianie równoważnych świadczeń i usług (np. promocyjnych) i wymianie dokumentów księgowych na tę samą kwotę.

8. Crowdfunding

E-mecenat, finansowanie społecznościowe za pomocą internetowych platform crowdfundingowych lub crowdfundingu subskrypcyjnego, czyli finansowanie indywidualnych lub kolektywnych przedsięwzięć kulturalnych, kształcenia artystycznego itp. przez społeczność, która jest lub zostanie wokół tych projektów zorganizowana. Pozwala na zagwarantowanie realizacji działań poprzez dodatkowe środki pieniężne oraz na poszerzenie kręgu odbiorców oferty.
• Przykłady platform crowdfundingowych: PolakPotrafi.pl, Wspieram.to, wspieramkulture.pl, Pomagam.pl, WeTheCrowd, OdpalProjekt, Kickstarter, Zrzutka.pl.
Zbiórki tego typu realizowane są w modelu „all or nothing/wszystko albo nic” w których autorzy projektów mogą otrzymać pieniądze zbierających tylko w przypadku, kiedy zbiorą całość założonej z góry kwoty pieniędzy lub w modelu „keep it all”/„bierzesz, ile zbierzesz” w których autorzy projektu mogą otrzymać wpłacone przez użytkowników kwoty, nawet jeżeli nie uda się zebrać całości zakładanej sumy.
• Przykłady crowdfundingu subskrypcyjnego (patronackiego): Patronite.pl, Patreon.
W zbiórce tego typu osoby wpłacają określoną kwotę nie jednorazowo, w związku z realizacją konkretnego projektu, ale regularnie, np. co miesiąc lub do każdego kolejnego produktu/projektu. Ta forma e-mecenatu pozwala z jednej strony na finansowanie w dłuższym okresie czasu, a z drugiej na budowanie relacji z patronami – fanami, którzy mogą uzyskiwać dostęp do unikalnych treści/zaproszeń od twórców.

9. Budżety obywatelskie

Projekty związane z tańcem można także zgłaszać i realizować w ramach budżetu obywatelskiego, zwanego także partycypacyjnym. To demokratyczny proces, w ramach którego mieszkańcy współdecydują o miejskich i wojewódzkich wydatkach publicznych na kolejny rok budżetowy.

Polskie województwa i miasta w drugim kwartale ogłaszają nabór na propozycje zadań do budżetu, które następnie są analizowane przez urzędników pod kątem możliwości realizacji. Pozytywnie zweryfikowane propozycje poddaje się pod powszechne i bezpośrednie głosowanie. Projekty, które osiągnęły najlepszy wynik w ramach puli wyasygnowanych środków, przeznacza się do realizacji, wpisując je do uchwały budżetowej. Informacje są publikowane na stronach internetowych urzędów wojewódzkich, miast i miasteczek.

10. Poszukiwanie wsparcia poza ogłoszonymi naborami

Osoby fizyczne i prawne poszukujące wsparcia finansowego dla projektów tanecznych mogą także kontaktować się bezpośrednio z kuratorami, producentami, osobami prawnymi i instytucjami pomimo braku otwartych naborów lub poza kalendarzem ogłoszonych naborów, mając na uwadze terminy, w których organizacje i instytucje podejmują decyzje programowe i finansowe na kolejny rok budżetowy. Na ogół jest to drugi i trzeci kwartał roku poprzedzającego.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb.

Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym.

Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.

Close