Wersja do druku

Udostępnij

Festiwal Prapremier organizowany przez Teatr Polski w Bydgoszczy zmienia w tym roku swoją formułę. Jak piszą jego kuratorzy (Bartosz Frąckowiak, Agnieszka Jakimiak, Marta Keil, Paweł Wodziński), „poję­cie «prapremiery» wymaga redefinicji i posz­erzenia w związku z najnowszymi ten­denc­jami w pol­skim i świa­towym teatrze i sztukach per­for­maty­wnych. Odchodz­imy od rozu­mienia prapremiery jako pier­wszego wys­taw­ienia tek­stu. Chcemy skupić uwagę widzów na nowych jakoś­ci­ach dra­matur­gicznych samych spek­takli, rodzą­cych się na prze­cię­ciu nowych stylów sztuki aktorskiej, tek­stu, fonos­fery i muzyki, architek­tury i wiz­ual­ności, ruchu i tańca, nowych mediów, mate­ri­ałów doku­men­tal­nych i archi­wal­nych, których ory­gi­nalne układy, kom­pozy­cje, par­ty­tury i struk­tury niejed­nokrot­nie stanowią o ich wartości dra­matur­gicznej. To właśnie w tym obszarze –  «nowych dramaturgii» – zachodzą naj­ciekawsze zmi­any w europe­jskim i świa­towym teatrze, w nim rodzą się najbardziej wartoś­ciowe zjawiska”.

 

W tym roku na festiwalu gościć będą cztery spektakle ruchowo-taneczne. Będzie to w piątek 2 października o godz. 20.00 spektakl berlińskiej choreografki Isabelle Schad Collective Jumps z udziałem polskich tancerzy.

 

4 października o godz. 18.00 zostanie pokazany projekt dolphin_who_loved_me, który polega na przetworzeniu materiału dokumentalnego.

 

7 października o godz. 20.00 Europa. Śledztwo z Komuny//Warszawa w choreografii Weroniki Pelczyńskiej, Izy Szostak i Magdy Jędry – trzy artys­tki zapraszają pub­liczność do gigan­ty­cznego europe­jskiego lumpeksu pełnego fan­tazji z drugiej ręki i zuży­tych marzeń o przyszłości. W kolażu improw­iz­a­cji i sieci widocznych i niewidzial­nych połączeń tancerki badają relacje między tym, co odległe, glob­alne i tym, co osobiste.

 

Natomiast w dniach 9-10 października o godz. 21.00 prezentacja spektaklu powstałego w koproduckji Kampnagel Hamburg i Teatr Polskiego  Bydgoszcz – Cabinet of Political Wonders w reżyserii Any Vujanović: Życie w świecie (neo)liberalnym opiera się na ideach poli­ty­cznej i oso­bis­tej wol­ności. Jak moglibyśmy w ogóle funkcjonować bez tych pojęć? Być może jed­nak nie mają one nic wspól­nego z pod­miotowoś­cią, prawami jed­nos­tki i prawem włas­ności. Grupa artystów, teo­re­tyków i akty­wistów kul­tury pracu­ją­cych w Syrii i Niem­czech nie daje gotowych odpowiedzi na te pyta­nia, lecz zaprasza pub­liczność do gabi­netu poli­ty­cznych osobli­wości i wzię­cia udzi­ału w akty­wności dyskursy­wnej. Jako prze­ci­wwaga ogól­nego trendu umuzeal­nienia chore­ografii, pow­stała het­ero­topia kon­trastuje głosy, ciała, i obrazy, które byłyby niekom­paty­bilne w każdym innym miejscu. Ta przestrzeń zachęca do zadawa­nia trud­nych pytań.

 

 

Szczegółowe informacje o spektaklach:

 

Isabelle Schad: Collective Jumps

Kolektyw 1a: Delfin, który mnie kochał

Komuna//Warszawa: Europa. Śledztwo – chor. Pelczyńska, Szostak, Jędra

Kampnagel Hamburg/Teatr Polski Bydgoszcz: Cabinet of Political Wonders – reż. Ana Vujanović

 

 Strona festiwalu: www.festiwalprapremier.pl

 

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb.

Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym.

Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.

Close